Puthanaam yerushalemil ethum with lyrics & Download MP3

Puthanaam yerushalemil ethum with lyrics & Download MP3

Puthanaam yerushalemil ethum kalamorkumpol
Idharayil khedhamellam manju pokunne
Kashtatha pattini’illaatha nattil nam
Karthavorukkunna santhosha veettil naam
Thejaserum mohanakireedangal dharichu naam
Rajarajan’yeshu’vodu kude vazhume;-

Nethi’surya shobhayalennallalirul maridum
Bhethiyumanethiyumangilla lessavum
Santhosha’shobhanam aa nalla naalukal
Lokam bharichidum karthavinalukal
Shokam rogham yudhdham krudha’jathikalil viplavam
Pokumellam yeshurajan bhuvil vazhumbol;-

Sathya’shudhdha pathayil nadannuvanna shudhanmar
Veendedukkappetta sarva daivamakkalum
Ullasaghoshamai seeyonil vannidum
Dhukham neduveerpum sarvavum thernnidum
Nithya’nithya santhosham shirasil ha vahichavar
Nithyathakkullil marayum theerum kalavum;-

Download MP3