Swargasthithanaya Daivame with lyrics & Download MP3

Swargasthithanaya Daivame with lyrics & Download MP3

Swargasthithanaya Daivame
Thiru naamam poojitham
Athyunnathanaya Daivame
Thiru naamam pavanam

Ninte raajyam bhoovil varanam (2)
Thiru hitham ee mahiyil niraveridenam
Sathyamayum Nadha viswasikkunnu
Nithya sathyamayi njangal eattu chollunnu
Eaka margam nee eaka jeevan nee
Eaka sathya Daivam nee

Vaanava vrundham paadukayai
Daivam parishudhan
Maanavarakhilam paadukayayi
Daivam parishudhan
Sakala charachara srushtavakum
Daivam parishudhan
Sarvadhipanam sakalesha nee
Nithyam parishudhan

Raavum pakalum vazhthukayayi
Daivam parishudhan
Kaattum kadalum paadukayayi
Daivam parishudhan
Maamala tharu nira vazhthukayayi
Daivam parishudhan
Poovani malarani medukal paadi
Daivam parishudhan

Download MP3