Mangalam Devadevanu with lyrics & Download MP3

Mangalam Devadevanu with lyrics & Download MP3

Mangalam Devadevanu prethi dinavum
Mangalm Devadevanu

Bhangamillathe paramonnathanayulakil
Engum nirenju maruvum paraaparanu

Eaka jaathanam thiru soonuve dayayodu
Loka rekshakku nalkiya swaraadhipanu

Deva nivasamayi bhoovine seriyakky
Mevuvan krupayarulum sadhathananu

Download MP3