Maanavendra with lyrics & Download MP3

Maanavendra with lyrics & Download MP3

Maanavendraa Maanavendraa
mahithamala tharaga vachanamrutha
thamrutharangri yugathma vilasa
mahithamala tharaga vachanamrutha
thamrutharangri yugathma vilasa
Maanavrendra Maanavendra

Maanitha paada pathma
Maanitha paada pathma
Rathaseva janathava sanabhava bhavathava
Rathaseva janathava sanabhava bhavathava
sakaleshwara saaditha sarvayayanthitha
Maanavendra maanavendraa

Bhavaroopa bhavaroopa
bajamaana janepsitha
faladayaka nayaka sayaka sarapane
thapa shamana gunagana lola
thapa shamana gunagana lola
shubha sheela shthritha paala
balamoola balamoola

paripoojitha surabhila sumasama
dimbapracharana dhambapraharana
shumbal kachayuda
Maanavendraa manavendraa aa

Paavanathma paavanathma
pavanaagamaanadritha janathavana
saavana jeevana divya naadha
Shobhana rasadhanaa
Shobhana rasadhanaa
janasevya dhrithabhavya
kritha havya strutha navya

pranathavana pramathitha
ribugana janapari
palasphudagatha koola smrithajana
saala sthruthagana

Maanavendraa Maanavendra aa aa
mahithamala tharaga vachanamrutha
thamrutharaangri yugathma vilasa
mahithamala tharaga vachanamrutha
thamrutharangri yugathma vilasa
manavendraa manavendraa

Download MP3