Bethlahemil kaalithozhuthil with lyrics & Download MP3

Bethlahemil kaalithozhuthil
Rajadhi raajan pirannu
Sarva loka rakshalkany
Srvonnathan pirannu
Dhaveedhin puthranu Hoshanna
Swargeeya raajanu Hoshanna
Daivathin naamathil varunnavan Hoshanna Hoshanna

Thathanishtam niravettan
Swageeya soonuvam Kristhu
Bethalahemil kaalithozhuthil
Sarvonnathanay pirannu

Sarvnga sundharan aayavan
Neethiyin sooryanam Kristhu
Bethlahemil kaalithozhuthil
Sarvonnathanay pirannu

Parishudhan mahonnathan
Kaarunya rakshayam kristhu
Bethlahemil kaalithozhuthil
Sarvonnathanay pirannu

Download MP3