Athmavil abhishekam Daiva makkalkkavakasham with lyrics & Download MP3

Athmavil abhishekam Daiva makkalkkavakasham with lyrics & Download MP3

Athmavil abhishekam Daiva makkalkkavakasham (2)
Elliayaykku nalkiyorabhishekam
Elisha vangiyorabhishekam
Athmavil abhishekam ennil nireyatte

Vachanam ghoshikkan abhishekam
Nin namam paduvan abhishekam

Rogangal mattuvan abhishekam
Viswasa shakthi than abhishekam

Thinmaye shasikkan abhishekam
Sathane bendhikkan abhishekam

Download MP3

Comment

  1. let me get the karaoke of this song?

Comments are closed.