മർത്തോ മ്മ പശ്ചാ ത്തലത്തി ൽ നി ന്നും വി ശ്വാ സത്തി ൽ വന്ന മാ താ പി താ ക്കളു ടെ ഇളയ മകൻ (29/DOB: August 1992, 170 സെ .മീ ) സോ ഫ് റ്റ് വെ യർ കൺസൾടന്റ്, സൗ ദി അറേ ബ്യ , അനു യോ ജ്യ രാ യ യു വതി കളു ടെ മാ താ പി താ ക്കളി ൽ നി ന്നും വി വാ ഹാ ലോ ചനകൾ ക്ഷണി ക്കു ന്നു . നഴ്സു മാ ർക്ക് മു ൻഗണന. ഫോ ൺ: 9745001773, 9048496046.

Seeking proposal for Pentecostal boy, Spirit Filled,(29yrs /168Cm) MCA, working as Software Engineer in Bangalore. Seeking alliance from parents of God fearing and professionally qualified and working girls. Contact: 88841 42000, 70904 92939.

Orthodox family settled in Bhopal, invites marriage proposal for their youngest son(29/5’9″) M Tech, currently working in a Christian NGO, from parents of God fearing,Spirit filled and educated girls. If God leads,contact along with photograph.

Syrian Christian Pentecostal parents from Kollam district currently settled in Qatar invite proposal for their Son (28,October 93/175 cm/B.Tech) working as Project Engineer in Doha-Qatar. Seeking suitable alliance from parents of God fearing, Professionally qualified Pentecostal girls. Contact:(Call & Whatsaap)+974 55833930(Qatar).

Pentecostal parents (AG) invite proposal for their son (28/ B Com/ Financial Accountant) working as HR in hospital Abudhabi. Seeking alliances from parents of god fearing family and professional qualified girls Contact +919605361699/+918606423361) (If you are interested only pls contact us..

Malayalee Roman Catholic parents, settled in Daman (South Gujarat),i nvite proposals for their son (28/5’10”)working in UK, IT consultant, from parents of spiritual and professionally qualified girls settled and working in UK, US or Canada.

Christian parents inviting proposals for their born-again baptized boy (25 years, 5’11’’ B.Tech. US green card). Seeking suitable alliance from parents of God fearing, born again & baptized, spiritual and professionally qualified girls. Contact details: jmathew.dallas@gmail.com Whatsapp/phone: +1(945)-345-2545.

Bengaluru well-settled Christian parents, Father retired defence Air Force officer , seek alliance for their son (31, 6’1″) handsome, commercial pilot, working in an aviation company, from parents of God- fearing, educated girl, slim and fair age between 25-28, fluent in English. Min height 5’5 with good Christian background (Marthoma syrian Christian) Contact No : 9845129392 / 9880293927

Pentecostal parents prayerfully seeking asuitable alliance for their Son(30/168cm-M.Com-Physically Challenged-Mission-oriented/ -Father- Knanaya Background, Mother-Marthoma Background)Currently working inUS-based reputed MNC in Mumbai. Seeking Alliance from parents of God-fearing,Born again, Holy Spirit Filled and Professionally qualified Pentecostal girls, Especially Nurses. Contact: +91-8075633479

Brethern parents doing business in Oman invite proposals for their son(26, 5’5″, BBA) currently pursuing Masters in Project Management in Canada (student visa)wish to establish career there seeks alliance from parents of God fearing Spirit filled girls preferably from Canada.

Syrian Christian Pentacostal (TPM) parents from Kollam district invite proposal for their son(17/11/1991, 175cm) working in Saudi Arabiaas Project Engineer (BE- Mechanical ) Seeking alliance from parents of spiritually and professionally qualified girls. Contact: +919947189897, +919446145236.

ഓർത്ത ഡോ ൿസ് കു ടും ബത്തി ൽ നി ന്നും പെ ന്തെ ക്കോ സ്തു സ്തുസ്തു വി വി ശ്വാ സത്തി ലേ ക്കു ഏകനാ യി വന്ന യു വാ വ് (35 / DOB 16/April/1986/ 163cm) സൗ ദി യി ൽ സൂ പ്പ ർവൈ സർആയി ജോ ലി ലി ചെ ചെ യ്യു ന്നു .+2വി വി ദ്യാ ഭ്യാ സം .ആത്മീ യരാ യ യു വതി കളു ടെ മാ താ പി പി താ ക്ക ളി ൽ നി ന്നും വി വി വാ ഹാ ലോ ചനകൾ ക്ഷ ണി ക്കു ന്നു Contact : +966-563219414(call), +966-582764100 (Whatsapp)

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തുയുവാവ്(5/02/1992, 167 സെ.മീ) ബി. എസ്സിനേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു. ജനുവരിയിൽ ആദ്യംനാട്ടിൽവരും. അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തുയുവതികളുടെമാതാപിതാക്കളിൽ ന്നുംവിവാഹാലോചനകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിദേശത്തുള്ളവർക്ക്മുൻഗണന.ഫോൺ : 9497587014, 8075655170,96550847185

അസിസ്റ്റൻ്റ്ബാങ്ക്മാനേജർ ആയിജോലിചെയ്യുന്നസിറിയൻ പെന്തെക്കോസ്തുയുവാവ്(30/ 170cm / B.Com, MBA). അനുയോജ്യരായയുവതികളുടെമാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുംവിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.Contact : 9495 7334 96, 7510 7543 84.

Pentecostal parents invite proposals for theirson (30, June 1991/165cm) M Sc Physics and currently persuing PhD in Physics. Seeking alliance from parents of God fearing and professionally qualified girls. Contact: +919400868439, +447466457501

New Delhi based Syrian Christian Pentecostal Parents invite proposal for their son B.com,B.D, M.Sc Psychology pursuing* (DOB24/07/1989, 168cms) baptized currently working as a National Project Coordinator inOperation Agape, Ludhiana. Seeking alliance from girls who are passionate for ministry work in North India. Contact :7838724883

ന്തെക്കോസ്തുയുവാവ്(33/5’8″) ഡിപ്ലോമഇൻ ഫയർ ആൻഡ്സേഫ്റ്റി.അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തുയുവതികളുടെമാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുവിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.ഫോൺ :94958 50125,94950 04730(WhatsApp)

Pentecostal parents invite proposals for theirson (Feb/1995/ 177cm)B.Tech in mechanical engineering and PGD in manufacturing management, settled in Canada, from parents of professionally qualified Pentecostal girls preferably in Canada. Contact: 9847737449(whatsapp)

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ്പാരമ്പര്യവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുംവിശ്വാസസ്നാനംസ്വീകരിച്ചപെന്തെക്കോസ്തുരണ്ടാംതലമുറക്കാരൻ യുവാവ്(34 /178 cm/ DOB24-10-1987) ബിഎസ്സിനേഴ്സ്ഡൽഹി,2022 ജനുവരിആദ്യംനാട്ടിൽ വരുന്നു.ആത്മീയരുംഅനുയോജ്യരുമായയുവതികളുടെമാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുംവിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.ഫോൺ :94967 21168, 0096567771350(വാട്സ്ആപ്പ്)

Pentecostal parents (IPC) prayerfully invitesproposals for their son (29/170cm) B tech, CS currently working in a MNC company at Infopark Kochi. Seeking suitable alliance from parents of spiritually and professionally qualified pentecostal girls. Please contact :9496022530.

Pentecostal parents seeking suitable alliances for their born again, baptized daughter (25 yrs, DOB: 3/11/1995, fair, 167 cm, M.tech) currently working as Systems Engineer at TCS, Kochi. Inviting proposals from God fearing, educated and professionally qualified boys. Contact : 9495430871,9495430872. (Whatsapp/Call) varghesepaul88@gmail.com.

പെ ന്തകോ സ്ത് യു വതി , (25/165 cm), DOB:08/12/95, B.P. T(Physiotherapist ). ബാം ഗ്ലൂ ർ അപ്പോ ളോ ഹോ സ്പി റ്റലി ൽ ജോ ലി ചെ യ്യു ന്നു . സ്വ ദേ ശത്തോ വി ദേ ശത്തോ ജോ ലി യു ള്ള ആത്മീ യരാ യ യു വാ ക്കളു ടെ മാ താ പി താ ക്കളി ൽ നി ന്നും വി വാ ഹാ ലോ ചനകൾ ക്ഷണി ക്കു ന്നു . 94467 45226; 97472 68925

Roman Catholic parents invite proposal for theirdaughter (27/163cm) born again, Spirit filled,fair, slim, well settled (MBBS, MD) seekingalliance from roman Catholic doctors .

സി റി യൻ ക്രി സ് ത്യ ൻ പെ ന്തെ ക്കോ സ്തു യു വതി (DOB :19/03/1989, 5’4″) എം എസ് സി നേ ഴ്സ്, OET പാ സ്സ് , ഇപ്പോ ൾ നാ ട്ടി ൽ ഹോ സ്പി റ്റലി ൽ ജോ ലി ചെ യ്യു ന്നു . പ്രൊ ഫഷണൽ വി ദ്യാ ഭ്യാ സവും ആത്മീ കവും ഉള്ള യു വാ ക്കളു ടെ മാ താ പി താ ക്കളി ൽ നി ന്നും വി വാ ഹാ ലോ ചനകൾ ക്ഷണി ക്കു ന്നു . ഫോ ൺ: 80898 76944.

Pentecostal Parents inviting proposals for their 25 year old daughter. She is born and brought up in US currently working for the Government. She is God fearing born again , baptised and filled with Holy Spirit. Seeking proposals from parents of born again, baptised and spirit filled pentecostal boys who born and brought up in US / Canada / Middle East or currently working in US with H1 Status. If interested, please contact with details and recent pictures to:
sthayil06@gmail.com.

Mathoma parents invite proposal for their daughter (23, 5’0″), born and brought up in USA, born again and baptized, currently studying for criminal justice degree and working, seeking alliance from professionally qualified, born again and baptized boys 27 and under.

Syrian Christian Pentecostal parents invite proposals for their daughter 31/164cm, DOB.05/12/1989,Bsc MLT, working in Mumbai.Looking for spiritually and professionally qualified boys in India or abroad. 62383 24199; 94960 07858

Pentecostal Parents inviting proposals for their 25 year old daughter. She is born and brought up in US currently working for the Government.She is God fearing born again, baptised and filled with Holy Spirit. Seeking proposals from parents of born again , baptised and spirit filled Pentecostal boys who born and brought up in US / Canada / Middle East or currently working in US with H1 Status , If interested , please contact with details and recent pictures to :sthayil06@gmail.com

Syrian Christian parents invite proposals for their born again spiritually filled daughter(15/12/1987) 5’2″ Bcom MBA (HR) working in an MNC ,Bangalore. Seeking suitable alliancefrom parents of God fearing, professionally qualified and employed boys preferably from Bangalore , Kerala or Aboard. Call/ Whatsapp9061805910, 8606236686.

Syrian Christian Pentecostal parents invite proposals for their daughter (11-10-1990/155cm) M.Com working in an MNC. Seeking suitable alliance from parents of God fearing, spiritually and professionally qualified boys preferably from abroad.Call/Whatsapp:9656234142.

പെന്തക്കോസ്തുയുവതി(29/5’5”)ബഹറിനിൽ Bsc നേഴ്സായിജോലിചെയ്യുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ നാട്ടിൽവരുന്നു. അനുയോജ്യരായ പെന്തക്കോസ്തുയുവാക്കളുടെമാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുംവിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.ഫോൺ: 9846592806

Pentecost ( Knanaya Background) invite proposals for their daughter(26,5’5”) living in Canada with PR,B-Com and PGDM in Global Business Management and working as a customer service advisor.Currently in Kerala for 2 months vacation until Dec 2nd week. Seeking suitable alliance from parents of spiritually and professionally qualified family.Preference toproposals from Canada and USA , or settled in other European Countries.
9400926117 8606715283(Whatsapp)

Christian, Born Again parents from Central Travancore, invite proposals for their daughter(30/162 cm) B.Sc Nurse, currently working in MOH at KSA. Seeking suitable alliance from parents of spiritually and professionally qualified boys. Preference to proposals from European countries. Please contact:9605606290, 9495240982.

Knanaya brothern parents invite propposal fo rtheir daughter (24 /5″4) B Tech in IT) currently working as computer system Engineer in US seeking suitable allience from knanaya parents of professionaly qualified similar or medica lboys. Contact 8730965422, +1(678)756-1125

Syrian Christian Pentecostal parents invites proposal for their daughter (26/5’4″).Completed MCom. Currently pursuing MBA(1st year) and simultaneously working as Support Executive in a private firm in Mumbai.Seeking proposals from parents of God fearing,born again & professionally qualified Pentecostal boys preferably from USA, Canada or India. Contact: 8097867149 , +1(301) 674-3397.

Syrian Christian pentecostal parents from Central Travencore invite proposal for their daughter (DOB 06/12/1997 / 165 cm ), born and raised with high Christian moral values ,Completed her Pharm D (Doctor of Pharmacy )and doing internship . Seeking suitable alliance from parents of spiritually and professionally qualified similar or medical boys. preferred form European countries. Contact : 917012777361., 9495575024.

Pentecostal parents ( Knanaya background)invite proposals for their daughter ( 29 /154cm / Dentist) seeking alliance from the parents of God fearing and professionally qualified boys preferably doctors or engineers. Contact: 94957 67571; 77361 23949.

Malayali Pentecostal parents working in North india invite marriage proposal for their daughter (March, 1993, 5’3″) B.Tech. + MBA,PR Canada (coming vacation in February, 2022)from the parents of God fearing, spiritual and qualified boys from Canada or India. Mob : 97848 33406 / 97857 06087

Pentecostal parents invite proposals for their daughter (21/12/96,163 cm/MBA/ worked as software quality analyst in Bangalore) born &brought up in North India; raised in Kerala;born again baptized and Holy Spirit filled;Mission oriented; pursuing Financial Technology Program in Canada; from parents of professionally qualified boys settled / PR holder in Canada. 90481 34814 /90481 34815

Pentecostal parents settled in Australia invite proposals for their daughter (25 / 5′ 2″/Pharmacist). Seeking suitable alliances from parents of spiritual and professionally qualified boys. Contact : +61450421525, cherians@hotmail.com